Nagradne igre

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Veverica d.o.o., Ljubljanska cesta 74, 3000 Celje (v nadaljevanju “organizator”). Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah (v nadaljevanju “udeleženec”).

 1. Objava nagradne igre

Nagradna igra je objavljena na spletni strani Veverica v klobuku, Facebooku ali Instagramu.

 1. Pravica in pravila sodelovanja v nagradni igri

V nagradno igro so vključeni vsi, ki so se v nagradno igro pravilno prijavili in se strinjajo s pogoji sodelovanja. Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, razen oseb, ki so povezane z organizatorjem nagradnih iger. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre, ter osebe, zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženci nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri, sprejel pravila nagradne igre. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade. Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

V primeru, da nagradna igra poteka prek spletnega družbenega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družbenega omrežja Facebook pridružene posameznemu profilu, na katerem poteka nagradna igra, oziroma vse osebe, ki so na tem profilu kliknile gumb “Všeč mi je” oziroma “Like”, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so na kakršen koli način povezane s organizacijo ter izdajo nagrade, in za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila ter se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

S sodelovanjem se udeleženci strinjajo, da so prebrali ta pravila in se zavežejo k ravnanju v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so ta pravila primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, in sicer bodisi v tiskani bodisi v elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.vvk.si.

 1. Nagradno žrebanje in podelitev nagrade

Ob koncu nagradne igre bo med udeleženci, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje za sodelovanje, podeljena nagrada na podlagi naključne funkcije računalniškega izbora ali komisije organizatorja. Prireditelj je po želji lahko prisoten. Nagrajenca določi računalniški žreb.

Nagrada je opredeljena v razpisu. Nagrade ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

Izžrebanec bo o nagradi obveščen po e-pošti, prevzema pa jo od prireditelja. Nagrajenec je dolžan pisno potrditi prevzem nagrade v roku treh (3) dni in podati podatke, potrebne za prevzem nagrade (ime, priimek, naslov in telefonska številka) na naslov info@vvk.si. Za prejem nagrade je nagrajenec dolžan sporočiti svoj poštni naslov, na katerega mu bomo poslali nagrado. V kolikor se nagrajenec ne javi v roku treh (3) dni, nagrada preide v roke drugega izžrebanca.

V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitnik pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (dobitnik npr. izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.

 1. Preklic sodelovanja

Sodelujoči v nagradnem žrebanju lahko v času trajanja nagradnega žrebanja prekliče sodelovanje, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradnem žrebanju mora podati zahtevek na elektronski naslov info@vvk.si.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Akontacije dohodnine zaradi višine nagrade ni potrebno odvesti.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradnih iger se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov RS in jih uporabljal izključno za namene nagradne igre. Udeleženci nagradnih iger z dopisanimi osebnimi podatki dajejo organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre in drugega obveščanja v zvezi z novostmi vvk.si.

 1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti in ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenem obrazcu. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 1. Ostale določbe

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za (ne)delovanje družbenih spletnih mrež Facebook in Instagram, ostale aktivnosti na spletnih mrežah Facebook in Instagram, nedelovanje aplikacije »NAGRADNA IGRA«, posledice kakršnega koli nedelovanja zaradi izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, pa tudi kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju ter posledice ob koriščenju nagrad.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če so vzroki tehnične ali komercialne narave ali na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.vvk.si.

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.